Insatser i äldreomsorgen

Här kan du läsa om hemtjänst, äldreboende och andra insatser som du kan ansöka om hos kommunen.

Hemtjänst

Om du behöver stöd i din vardag kan du ansöka om att få hemtjänst. Det finns två inriktningar inom hemtjänsten: serviceinsatser och personlig omvårdnad.

  • Serviceinsatser är till exempel städning, matlagning eller tvätt.
  • Personlig omvårdnad är till exempel stöd vid dusch, på- och avklädning och hjälp vid förflyttningar.  

Dessa två inriktningar finns i Äldreguidens jämförelseverktyg.

Andra insatser som du kan ansöka om hos kommunen

Det finns fler insatser som du kan ansöka om, till exempel dagverksamhet, trygghetslarm och ledsagning. Kontakta din kommun för att få reda på mer om dessa och andra insatser.

Äldreboende – särskilt boende

Äldreboende kallas formellt för särskilt boende. Ibland kallas det gruppboende eller vård- och omsorgsboende. Oavsett vad boendet kallas ska vården och omsorgen i äldreboendet vara anpassade utifrån dina behov av trygghet, gemenskap och självbestämmande. På ett äldreboende finns det tillgång till vård- och omsorgspersonal under hela dygnet.

För att beviljas äldreboende ska du ha ett omfattande behov av vård och omsorg.

När du bor i ett äldreboende är det ditt eget hem. När du har behov av vård och omsorg så ska personalen respektera din vilja och ditt privatliv. Det är till exempel du som bestämmer när någon ska besöka dig.

Det finns flera olika inriktningar för äldreboenden. I Äldreguidens jämförelseverktyg finns de tre vanligaste inriktningarna: allmänt vård- och omsorgsboende, gruppboende för personer med demenssjukdom (demensboende) och servicehus.

Inriktningar för äldreboenden i Äldreguiden

  • Allmän vård och omsorg: för personer med behov av vård och omsorg, äldreboende utan specifik inriktning. Det finns vård- och omsorgspersonal dygnet runt.
  • Gruppboende för personer med demenssjukdom: för personer med demenssjukdom. Det finns vård- och omsorgspersonal dygnet runt.
  • Servicehus: för personer med behov av vård och omsorg. De som bor i ett servicehus har ett biståndsbeslut för särskilt boende men ansöker om hemtjänst för att få stöd av personal.

Andra boenden

Det finns andra särskilda boenden som inte finns med i Äldreguidens jämförelseverktyg. Dit hör till exempel korttidsboenden och trygghetsboenden.

Korttidsboende är ett särskilt boende där du vistas under en kort period eller regelbundet i perioder. Det kan till exempel vara i samband med utskrivning från sjukhus eller som avlastning för anhöriga.

Det finns både biståndsbedömda trygghetsboenden, som du ansöker om, och icke biståndsbedömda trygghetsboenden där ingen ansökan behövs. På ett trygghetsboende finns ingen personal, så om du behöver stöd i form av hemtjänst så ansöker du om det.

Seniorboenden som finns på öppna marknaden är inte att betrakta som ett äldreboende. Det är inte heller trygghetsboenden som inte kräver biståndsbeslut.

Äldreomsorg i offentlig regi eller enskild regi

Äldreomsorgen kan utföras i offentlig regi eller enskild regi.

Offentlig regi

Verksamhet som utförs i kommunens egen regi med i huvudsak egen anställd personal. 

Enskild regi

Verksamhet som utförs av privata företag, kommunägda företag, föreningar, stiftelser, kooperativ eller av trossamfund. Här ingår all verksamhet som offentliga organisationer köper av enskilda vård- och omsorgsgivare oavsett om de har upphandlats som en hel driftentreprenad eller i form av enstaka insatser.

Senast uppdaterad:
Publicerat: