Om Äldreguiden

Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. På webbplatsen får du information om äldreboenden och hemtjänster i hela Sverige. Både offentliga, privata och ideella verksamheter finns med.

Om uppgifterna

Uppgifterna har vi fått genom att fråga de äldre vad de tycker om äldreomsorgen. Vi har också frågat ansvariga för hemtjänstverksamheter och äldreboenden om deras arbete.

Undersökningar om äldreomsorg

Varje år gör Socialstyrelsen två undersökningar ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, som besvaras av cirka 110 000 personer som har hemtjänst eller bor på äldreboende, och ”Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård” som besvaras av ansvariga för hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Uppgifterna i Äldreguiden baseras på svaren i dessa undersökningar.

Så här såg 2023 års enkäter ut

Här kan du se hur 2023 års enkäter var utformade. Observera att insamlingen är avslutad och att det därför inte längre går att svara på enkäten.

Öppna jämförelser av hemtjänst och särskilt boende

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Så redovisas svaren

Svaren från undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” som redovisas i Äldreguidens jämförelseverktyg visar hur många procent av de tillfrågade som svarat något positivt. De flesta frågor har två positiva svarsalternativ, till exempel mycket bra och ganska bra, och andelarna för dessa två positiva svarsalternativ har vi slagit samman.

Förklaring av några av begreppen i Äldreguiden

Kontaktperson – inom hemtjänsten

Kontaktpersonen kan hjälpa till med frågor om omsorgs- och serviceinsatser. Det kan till exempel handla om hjälp att handla personliga saker eller att byta tid för att få bostaden städad. Kontaktpersonen kan tillsammans med dig planera för olika insatser och dokumentera detta.

Borådsmöten – inom äldreboenden

På ett borådsmöte får de som bor på äldreboendet vara med och bestämma i gemensamma frågor. Mötena kan till exempel handla om att planera gemensamma aktiviteter eller att bestämma matsedel.

Tillgång till omsorgspersonal med lämplig utbildning – inom äldreboenden

Med lämplig utbildning menar vi att omsorgspersonalen har någon av följande utbildningar:

  • utbildning enligt den äldre studieordningen, det vill säga den äldre undersköterskeutbildningen, utbildning till skötare i psykiatrisk vård, tvåårig vårdlinje eller mentalskötarutbildning.
  • den äldre gymnasieutbildningen, det vill säga treårig omvårdnadslinje eller omvårdnadsprogrammet
  • den nya studieordningen enligt Vård- och omsorgsprogrammet GY 2011 
  • vissa specialistkompetenser som äldrepedagog, silviasystrar eller personal med högskoleutbildning inom vård- eller omsorgsområdet som tjänstgör som omsorgspersonal.
Senast uppdaterad:
Publicerat: