Dina rättigheter

Alla kommuner erbjuder äldreomsorg till personer som är 65 år och äldre och som är i behov av stöd i sin vardag. Det kan handla om hemtjänst, äldreboende eller annat stöd. Stödet kallas för insatser. Det är du som bestämmer om du vill ansöka om insatser från äldreomsorgen.

Kommunerna har ett särskilt ansvar för äldre personer. Det framgår av socialtjänstlagen. I lagen står det att äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden i kommunen ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Personen ska genom biståndet få en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker personens möjligheter att leva ett självständigt liv.

Stödet är frivilligt och du kan ansöka om insatser flera gånger

Äldreomsorgens insatser bygger på frivillighet. Det betyder att du alltid har rätt att tacka nej till stöd som du blir erbjuden utan att motivera varför, till exempel till hemtjänst eller plats på ett äldreboende. Du kan när som helst ansöka om det igen. Det finns ingen begränsning för hur många gånger du kan ansöka.

Det går att överklaga beslut om avslag

Om du får avslag på din ansökan om insatser från äldreomsorgen kan du överklaga. Kommunen kan då välja att ändra beslutet om de anser att det finns skäl till det men annars kan du få saken prövad i domstol. Det gäller även om du får avslag på delar av din ansökan. Även beslut om avgifter går att överklaga. I beslutet på din ansökan ska det framgå hur du överklagar.

Anhöriga har rätt till stöd

Kommunen ska erbjuda olika former av stöd till anhöriga. Det finns öppna verksamheter som samtalsgrupper och anhörigträffar samt även stöd som du ansöker om, till exempel avlösning i hemmet. Vänd dig till din kommun eller direkt till en biståndshandläggare för att få mer information.

Möjlighet att själv välja utförare inom äldreomsorgen

En del kommuner har bestämt att de personer som får insatser från äldreomsorgen själva ska kunna välja utförare, alltså vilken verksamhet som ska genomföra insatsen. Då finns det flera utförare att välja mellan, både kommunens egna utförare och privata utförare. Kontakta din kommun för att ta reda på vad som gäller för dig.

Rätt till fast omsorgskontakt

Den som har hemtjänst har sedan den 1 juli 2022 rätt till en fast omsorgkontakt. Syftet med en fast omsorgskontakt är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade hemtjänstinsatser.

Par har rätt att bo ihop

Den som beviljas äldreboende har rätt att bo ihop med sin make eller sambo. Detta kallas parbogaranti. Äldre par som levt ihop länge ska inte behöva flytta isär på grund av att en av dem behöver vård och omsorg. Det syftar till att garantera livskvalitet och trygghet för de par som vill fortsätta att leva tillsammans.

Senast uppdaterad:
Publicerat: